Stiri

Noutăți și discuții despre infrasctructura actuală, despre utilitățile și serviciile publice din oraș

Stiri

Mesajde subway guru » Vin, 02 Dec 2011, 20:33

Clădirile de pe Bulevardul Unirii, aşezate după bunul plac al bucureştenilor
http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti ... 40185.html
2 decembrie 2011, 18:08 | Autor: Adrian Dădârlat
Bucureştenii se pot juca cu clădirile de pe Bulevardul Unirii mai ceva decât o făcea dictatorul Nicolae Ceauşescu.

Un grup de tineri arhitecţi expune în aceste zile în Pasajul Universităţii o machetă interactivă a zonei Bulevardului Unirii pe care locuitorii Capitalei pot propune soluţii pentru axa Piaţa Alba Iulia - Casa Poporului, "jucându-se" cu piesele expuse. Totodată, prin nişte periscoape pot fi văzute imagini care prezintă scenarii duse la extrem sau exagerări ale câtorva trăsături negative ale zonei.

Expoziţia “Bulevardul, casa şi poporul” este o reacţie la o reacţie la lipsa de urmări vizibile a concursului internaţional de urbanism Bucureşti 2000, care caută să readucă în discuţie scara şi calitatea spaţiului urban de pe Bulevardul Unirii (fost Victoria Socialismului) şi din zonele învecinate.

“După o perioadă de explozie imobiliară şi în timpul unei crize economice, vrem să arătăm că părerea cetăţenilor contează şi că fără o planificare urbană de calitate, oraşul nu se poate dezvolta coerent”, afirmă organizatorii.

Expoziţia este organizată de Asociaţia pentru Tranziţia Urbană în cadrul proiectului “Remember Bucureşti 2000”, în parteneriat cu Primăria Capitalei şi cu sprijinul Observatorului Urban al Uniunii Arhitecţilor din România.

Expoziţia va fi deschisă până pe 6 decembrie şi va fi continuată în primăvara anului viitor printr-o conferinţă la care va fi lansată şi carte despre concursul “Bucureşti 2000”.
Avatar utilizator
subway guru
Membru Silver
 
Mesaje: 9441
Membru din: Vin, 02 Iul 2010, 11:22
Localitate: Underground

Re: Stiri

Mesajde subway guru » Sâm, 24 Dec 2011, 16:19

Anunt de participare (utilitati) numarul 132397/24.12.2011


Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Detalii procedura
Autoritate contractanta: APA NOVA BUCURESTI
Numar anunt de participare: 132397 / 24.12.2011
Denumire contract: Executie lucrari «AMENAJARE MALURI RAUL DAMBOVITA»
Stare procedura: In desfasurareSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 235, Sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 040061 , Romania , Punct(e) de contact: Alice Dumitrescu , Tel. +40 13140110 , Email: alice.dumitrescu@apabucur.ro , Fax: +40 13143095 , Adresa profilului cumparatorului: http://www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Apă
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Executie lucrari «AMENAJARE MALURI RAUL DAMBOVITA»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Mun. Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari «AMENAJARE MALURI RAUL DAMBOVITA»
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45111291-4 - Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45112700-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Natura si cantitatea lucrarilor care se vor executa sunt cele mentionate în Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 20,850,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare-400.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finantare- surse proprii Apa Nova Bucuresti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA,Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006,- Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiile exigibile lunii anterioare depunerii ofertelor, in original/copie conforma cu originalul semnata si stampilata;
- Certificat privind taxele si impozitele locale, din care sa reiasa situatia obligatiile exigibile lunii anterioare depunerii ofertelor, in original/copie conforma cu originalul;
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1;Certificat de participare cu oferta independenta;Certificat constatator emis de ONRC;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2010 vizat si înregistrat de organele competente sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul îsi poate dovedi capacitatea economico-financiara;Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri, in ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010), nu mai mica decat
40.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea Declaratiei privind efectivele medii anuale de personal;Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO 9001 sau echivalent;Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de protectia mediului conform cu cerintele din standardul ISO 14001sau echivalent;informatii privind partea din contract ce urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si specializarea acestora
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 88 %
Descriere: Componenta financiara
2. Caracteristici tehnice lemn banca 1 4 %
Descriere: Densitatea: valoare minima 550 Kg/mc
3. Caracteristici tehnice lemn banca 2 4 %
Descriere: Densitatea: valoare minima 550 Kg/mc
4. Caracteristici tehnice cos de gunoi 4 %
Descriere: Capacitate - valoare minima 50 l
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2012 12:00
Locul: Compartimentul Operational Contractari, Splaiul Independentei, nr. 235, corp C1,parter, Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai operatorilor economici care au depus oferta, cu imputernicire semnata si stampilata corespunzator.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 13104641 , Fax: +40 13104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Juridica S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Banului, nr. 3A, Etaj 2, Ap. 7 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: - , Romania , Tel. +40 213155241 , Fax: +40 213155241
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2011 13:14
Fişiere ataşate
zip.zip
documentatie
(4.49 MiB) Descărcat de 48 ori
Avatar utilizator
subway guru
Membru Silver
 
Mesaje: 9441
Membru din: Vin, 02 Iul 2010, 11:22
Localitate: Underground

Pavoazarea rîului Dîmbovița

Mesajde misterr » Sâm, 24 Dec 2011, 21:36

1. Deci toată chestia se oprește la podul Mihai Bravu, ca și cum zona de sud (Vitan Bîrzești) nu există, e a nimănui, nu aparține tot de PMB. Culmea e că acolo (zona lacului Văcărești) sînt prevăzute amenajări sportive / agrement etc., deci amenajarea Dîmboviței era perfect complementară acelor proiecte. Avea dreptate cine spunea că doar Nordul e luat în calcul cînd vine vorba de investiții, Sudul nu există...

2. „Demontare gard existent si montare gard nou” - și cu gardul vechi ce se întîmplă? Nu mai e modern??? E vorba de multe tone de metal! De ce trebuie neapărat schimbat???
misterr
Membru Silver
 
Mesaje: 2375
Membru din: Vin, 29 Apr 2011, 17:06

Re: Stiri

Mesajde bercenicity » Dum, 25 Dec 2011, 00:29

Din ce am citit in documentatie e vorba doar de fasiile de zona verde de 1m pana in canalul de beton. Probabil desfiinteaza si (inutilele) benzi de biciclete.

@misterr: Eee, e expirat... da' si ce gard vor sa puna:
gard.jpg
gard.jpg (21.57 KiB) Vizualizat de 1999 ori


Mai avem si*:
banca.jpg
banca.jpg (10.94 KiB) Vizualizat de 1999 ori
bancuta.jpg
bancuta.jpg (10.08 KiB) Vizualizat de 1999 ori
cos gunoi.jpg
cos gunoi.jpg (7.18 KiB) Vizualizat de 1999 ori
jardiniera.jpg
jardiniera.jpg (8.57 KiB) Vizualizat de 1999 ori


* - schite orientative
Avatar utilizator
bercenicity
Membru Silver
 
Mesaje: 1283
Membru din: Mar, 29 Dec 2009, 10:32
Localitate: BerceniCity

Iar o dăm în gard...

Mesajde misterr » Dum, 25 Dec 2011, 12:12

Nu, nu e doar 1m, e vorba de întregul mal al Dîmboviței, inclusiv trotuarul.

Chestia cu gardul îmi demonstrează clar din nou că trebuie să intre banii în buzunarul cuiva (indiferent cine va cîștiga licitația, gardul va fi produs și livrat tot de firma „care trebuie”...)
misterr
Membru Silver
 
Mesaje: 2375
Membru din: Vin, 29 Apr 2011, 17:06

Re: Stiri

Mesajde bercenicity » Dum, 25 Dec 2011, 17:27

Am zis doar spatiile verzi ca am calculat care e latimea la fiecare tronson avand in vedere suprafata de lucrat din caietul de sarcini (lungimea masurata cu google), si mi-a dat doi metri.. 1+1...
Avatar utilizator
bercenicity
Membru Silver
 
Mesaje: 1283
Membru din: Mar, 29 Dec 2009, 10:32
Localitate: BerceniCity

Re: Stiri

Mesajde subway guru » Dum, 25 Dec 2011, 22:10

Ce dreaq de 'licitatie' e asta???
Mai intai de toate, orice licitatie 'lansata' de Craciun cu 'deschidere' imediat dupa Revelion...'pute'...'a nasoale'...
Iar asta de fatza 'pute rau' din multiple puncte de vedere...
Ce treaba are ApaNova cu garduri si bancutze???
Ca astia au ca 'obiect de activitate' doar tzevi de ape si canale...
'Amenajarea de maluri' e in ograda ALPAB...
Nici nu merita sa facem 'referire' la 'caietul de sarcini' cu plantari de 'specii indigene' cum ar fi 'artzarii japonezi'...!!!
E 'cusuta' cu sfoara neagra...
Singura intrebare inca fara 'raspuns' e 'cate sute' si cine 'incaseaza shpaga'...
O tema noua ptr OTV... :evil: :evil: :evil:
Avatar utilizator
subway guru
Membru Silver
 
Mesaje: 9441
Membru din: Vin, 02 Iul 2010, 11:22
Localitate: Underground

Re: Pavoazarea rîului Dîmbovița

Mesajde Goldmund » Mar, 27 Dec 2011, 12:44

misterr scrie:1. ................
Avea dreptate cine spunea că doar Nordul e luat în calcul cînd vine vorba de investiții, Sudul nu există...

2. „Demontare gard existent si montare gard nou” - și cu gardul vechi ce se întîmplă? Nu mai e modern??? E vorba de multe tone de metal! De ce trebuie neapărat schimbat???


1-misterr, nu prea este asa cum crezi:
daca Curtea Veche(Domneasca) e centrul absolut al Bucurestiului, atunci raul Dambovita imparte Capitala in Sud si Nord. OK? Daca e asa, inseamna ca cea mai mare investitie a tuturor timpurilor din Bucuresti a fost facuta in sudul Capitalei si anume in 'Casa Poporului', care pana la data de 1989 decembrie a costat parox. un miliard $(in perioada in care un km. de autostrada costa fix...1 milion $! In momentul de fata, un km auostrada costa in jur de 6-10milioane euro.) Dupa 1989 s-a mai investit in acesta cladire inca pe atat! Cat ar fi acum investitia totala in acesta cladire? - fara sa mai pun 'bulevardul cu fantani' si restul de pe malul drept al Dambovitei....
2-ai mare dreptate...
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010 ... lui-izvor/ In poza 3 se poate vedea gardul vechi al Dambovitei - mai exista acest gard splendid?!
Avatar utilizator
Goldmund
Membru Silver
 
Mesaje: 1892
Membru din: Sâm, 05 Iun 2010, 21:04

Re: Stiri

Mesajde andrei11 » Mar, 27 Dec 2011, 13:13

Goldmund, imi pare rau, ai gresit, delimitarea Nordului de Sud se face pe linia pe care am trasat-o eu. Nu are nici o legatura cu Curtea Domneasca.
Fişiere ataşate
N-S.jpg
N-S.jpg (174.11 KiB) Vizualizat de 1878 ori
Avatar utilizator
andrei11
Moderator forum
 
Mesaje: 11731
Membru din: Mie, 09 Iun 2010, 20:50
Localitate: U.E. Ro. Bucuresti - Piata Iancului

Re: Stiri

Mesajde Grunberg » Mar, 27 Dec 2011, 16:50

Intentia de a schimba gardul acela mi se pare absolut scandaloasa in conditiile in care chiar si in vremurile grele ale epocii Ceausescu, dupa lucrarile de amenajare a Dimbovitei, el a fost refacut dupa modelul celui vechi (cu deosebirea ca s-a renuntat la cele trei bare orizontale in favoarea panourilor cu motive vegetale):

Imagine

Consider ca acest model de gard face parte din "zestrea" orasului si trebuie lasat acolo unde e.
Nu stiu cum sa ve explic dar eu unul, ca bucurestean "prin nastere", ma simt tot mai exclus si mai strain de orasul asta. Incet, incet dispar tot mai multe din lucrurile care nu neaparat imi erau dragi, dar imi erau cel putin familiare. Cu ele crescusem, de ele ma leaga diverse amintiri, ele formau un mediu in care ma simteam bine. Acum ajung strain in propriul oras pentru ca cineva decide in locul meu. :evil:
Grunberg
Membru Bronze
 
Mesaje: 193
Membru din: Joi, 11 Noi 2010, 20:15

Re: Stiri

Mesajde ByOnu » Mar, 27 Dec 2011, 17:30

Gardul actual e foarte bun, trebuie doar completat ici'colo. Chiar de curand cand au secat Dambovita aprox o sapt am vazut ca aproape de podul Izvor, acoperite de mal, se afla mai multe garduri de pe marginea Dambovitei.
Pe langa piesele care zac precum Titanicul, uitate, pe fundul apei, se pot reface cateva bucati necesare. Oricum ar fi, se iese mult mai ieftin astfel.

Legat de secarea Dambovitei, de ce n-au curatat-o si ei? Este plina de borduri, unele noi, garduri, separatoare de trafic, capace, cauciucuri, semne stradale, si mult mult jeg (pet-uri, mal, conserve, etc). :geek:
VREAU PASAJ LA PIATA ROMANA! ACUM!
Avatar utilizator
ByOnu
Membru Gold
 
Mesaje: 3003
Membru din: Mie, 09 Iun 2010, 16:20
Localitate: Km 0

Re: Pavoazarea rîului Dîmbovița

Mesajde misterr » Mar, 27 Dec 2011, 22:56

Goldmund scrie:cea mai mare investitie a tuturor timpurilor din Bucuresti a fost facuta in sudul Capitalei si anume in 'Casa Poporului', care pana la data de 1989 decembrie a costat parox. un miliard $(in perioada in care un km. de autostrada costa fix...1 milion $! In momentul de fata, un km auostrada costa in jur de 6-10milioane euro.) Dupa 1989 s-a mai investit in acesta cladire inca pe atat! Cat ar fi acum investitia totala in acesta cladire? - fara sa mai pun 'bulevardul cu fantani' si restul de pe malul drept al Dambovitei....
Ok, înseamnă că noi, cei din sud, care ne-am trezit cu Casa Poporului, ne-am îndeplinit planul la investiții pentru multe generații de acum încolo...
Dar, dacă mă gîndesc bine, și cei din nord au Casa Scînteii, deci nu cred că mai au nevoie de alte investiții...
Goldmund scrie:http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/05/istoria-tragica-a-cartierului-izvor/ In poza 3 se poate vedea gardul vechi al Dambovitei - mai exista acest gard splendid?!
Nu, acest gard a fost schimbat odată cu „Amenajarea complexă a rîului Dîmbovița”, în anii '80. Aici se poate vedea cum arată actualul gard, nu găsesc pe moment alte poze mai bune.

Gardul este foarte bun și complet în zona centrală, chiar nu înțeleg de ce trebuie schimbat. Spre periferie, adică exact în zona neacoperită de mărețul proiect (după podul Mihai Bravu, spre Vitan-Bîrzești, și mai ales de la Vitan-Bîrzești spre Glina), gardul începe să fie descompletat, apoi lipsesc porțiuni întregi de zeci de metri, deși inițial Ceaușescu îl pusese pe toată lungimea. După 1989, pe porțiunile alea s-a făcut jaf. Dar acum, în loc să completeze porțiunile lipsă, ei vor să-l înlocuiască pe porțiunile unde e „întreg și nevătămat”. De asta spun că e clar care e scopul: umplerea buzunarelor cuiva anume.

P.S. Încă două, tot nu găsesc unele ca lumea:Imagine


Imagine
misterr
Membru Silver
 
Mesaje: 2375
Membru din: Vin, 29 Apr 2011, 17:06

Re: Stiri

Mesajde Dominatrix » Vin, 30 Dec 2011, 08:19

Daca vedeti tramvaiele din "randari", nu va impacientati, nu s-a mutat nici Ierusalimul, nici Viena la Bucuresti...

Bucureştiul rămâne un magnet pentru dezvoltatorii de malluri: şase proiecte ar putea fi începute anul viitor

http://www.zf.ro/proprietati/bucurestiu ... or-9109607

Piaţa mallurilor din Capitală ar putea reveni puternic pe creştere anul viitor, când dezvoltatorii a şase proiecte noi cu peste 300.000 de metri pătraţi plănuiesc să înceapă construcţia, urmând astfel să ducă numărul centrelor comerciale din Bucureşti la peste 20, adică unul la fiecare 100.000 de locuitori.

Mallurile Capitalei sunt concentrate în prezent pe zona de vest (Drumul Taberei, Militari), dar şi în sud (Rahova, Berceni, Vitan), cartiere în care cererea de astfel de proiecte este acoperită, chiar excedentară în unele cazuri.

Şase proiecte ţinute "la cutie", pentru care dezvoltatorii au plătit în perioada de boom a imobiliarelor circa 350 de milioane de euro doar să cumpere terenurile, ar putea fi realizate însă în următorii doi-trei ani în nord (Floreasca, Bucureştii Noi) şi est (Titan, Pantelimon, Colentina), zone cu o ofertă comercială considerată insuficientă.

Fiecare dintre dezvoltatorii acestor malluri a "mişcat" în acest an lucrurile în vederea demarării proiectelor care s-ar putea concretiza în anii următori, principalul impediment fiind în continuare obţinerea finanţărilor bancare.

ParkLake Plaza (Titan - Spartac)

Cel mai avansat proiect de mall nou din Bucureşti este ParkLake Plaza din Titan, la care lucrările de construire au început uşor în toamna acestui an, finalizarea fiind programată pentru sfârşitul anului 2013.

Proiectul dezvoltat de către firma irlandeză Caelum Development va avea o suprafaţă închiriabilă de 67.000 mp, jumătate din proiect fiind deja închiriat către firme precum Cora sau Cinema City. Agentul de închiriere a proiectului este firma Cushman & Wakefield.

Proiectul este dezvoltat pe terenul cunoscut drept fosta bază sportivă Spartac, cumpărat în urmă cu cinci ani pentru aproximativ 70 de milioane de euro, iar investiţia totală a fost estimată la 250 mil. euro. Obţinerea finanţării bancare pare a fi ultimul hop pentru dezvoltarea acestui centru comercial.

Mega Mall (Pantelimon - Electroaparataj)

Austriecii de la Real 4 You au reuşit în acest an să îşi securizeze doi chiriaşi importanţi pentru proiectul Mega Mall pe care intenţionează să îl dezvolte în Pantelimon, pe platforma Electroaparataj, reţeaua franceză Carrefour fiind unul dintre ei.

Austriecii deţin această platformă de mai mulţi ani, au demolat fostele clădiri industriale şi au avansat şi în obţinerea Planului Urbanistic Zonal necesar pentru realizarea mallului de lângă stadionul Arena Naţională.

Compania colaborează cu firmele DTZ Echinox şi Colliers pentru închirierea spaţiilor viitorului mall, a cărui suprafaţă închiriabilă se va ridica la 70.000 mp.

Terenul cumpărat de la NCH a costat circa 60 de milioane de euro.

Victoria City (Bucureştii Noi - Textila Dacia)

Canadienii de la Benevo şi CD Capital, care au cumpărat în urmă cu mai mulţi ani pentru 40 mil. euro terenul de 5,2 hectare al fostei fabrici Textila Dacia, s-au asociat anul acesta cu fondul sud-african de investiţii NEPI, care a cumpărat 50% din afacere.

Asocierea nu a fost încă definitivată, cele două părţi stabilind iniţial ca în 20 decembrie să aprobe planul de dezvoltare a proiectului, în urma căruia trebuie definitivată tranzacţia. "Acţionarii nu au putut finaliza planul de dezvoltare a proiectului în termenul stabilit pentru a-l putea propune adunării generale a acţionarilor din 20 decembrie 2011 şi au agreat să amâne adunarea generală în care va fi analizat planul de dezvoltare a proiectului până la data de 28 februarie 2012", se arată într-un comunicat recent al NEPI.

După ce canadienii au cumpărat terenul, NEPI are acces la finanţare de pe pieţele de capital, fiind listat la Johannesburg, Londra şi Bucureşti, precum şi la împrumuturi bancare, astfel că proiectul de 56.000 de metri pătraţi ar putea fi început anul viitor.

Colentina Mall (Helitube)

Compania belgiană BelRom, care deţine terenul fostei fabrici Helitube din Colentina, a semnat în acest an o înţelegere cu grupul francez Auchan, care ar urma să opereze un hipermarket în centrul comercial care ar urma construit pe acel teren.

Belgienii caută în prezent să stabilizeze structura acţionariatului în cadrul firmei care deţine terenul, deoarece o parte dintre investitori intenţionează să renunţe la acest proiect, în timp ce Steven Van Den Bossche, unul dintre acţionarii proiectului Electroputere din Craiova, inaugurat în acest an, doreşte majorarea participaţiei.

Belgienii au un model rapid şi deseori surprinzător de realizare a centrelor comerciale, cea mai recentă dovadă în acest sens fiind realizarea proiectului de la Craiova într-un termen de circa 12 luni. Finanţarea proiectului din Colentina reprezintă de asemenea un aspect de luat în seamă, în timp ce pentru teren a fost plătit un preţ ridicat: circa 65 de milioane de euro.

Promenada Shopping Center (Floreasca)

Austriecii de la Raiffeisen Evolution ar putea începe anul viitor lucrările la mallul Promenada din zona Aurel Vlaicu, cu atât mai mult cu cât în acest an au vândut turnul de birouri Sky Tower aflat în construcţie băncii Raiffeisen din Viena, obţinând astfel câteva zeci de milioane de euro.

Proiectul a fost îngheţat încă din perioada 2008-2009, dar ca urmare a clădirilor de birouri realizate între timp în zonă (Lakeview, Nusco Tower, Floreasca Business Park), precum şi a pasajului Pipera aflat în curs de finalizare, interesul pentru acest mall a crescut în ultimul timp.

În plus, este posibil ca austriecii să dorească reducerea impactului negativ asupra clădirii Sky Tower în care subsidiara locală a Raiffeisen îşi va muta sediul, astfel că lucrările la cele două proiecte ar putea fi realizate simultan.

Mallul Promenada ar putea avea o suprafaţă închiriabilă de circa 40.000 mp.

AFI Palace (Laromet - Bucureştii Noi)

Israelienii de la AFI Europe, care deţin centrul comercial AFI Palace Cotroceni din Bucureşti, ar putea de asemenea începe anul viitor construcţia unui mall pe fosta platformă industrială Laromet din nordul Capitalei, cumpărată în urmă cu mai mulţi ani pentru peste 70 de milioane de euro.

Reţeaua de hipermarketuri Real, prezentă cu un magazin şi în mallul de la Cotroceni, a anunţat recent că a ajuns la o înţelegere cu israelienii pentru deschiderea unei unităţi şi în proiectul de pe platforma Laromet.

În zona de nord-vest a Capitalei, unde se află şi proiectele Colosseum şi Victoria City, competiţia este acerbă, iar fiecare dintre dezvoltatori vrea să-şi materializeze planurile gândite la achiziţia terenurilor de zeci de milioane de euro.
Avatar utilizator
Dominatrix
Membru Silver
 
Mesaje: 5732
Membru din: Dum, 07 Mar 2010, 05:10

Re: Stiri

Mesajde GAC » Vin, 30 Dec 2011, 10:35

Desi la prima vedere, aceasta goana dupa constructia de mall-uri pare sa fie excesiva, mai ales avand in vedere ca populatia din bucuresti s-a diminuat in ultimii ani (conform primelor cifre de la recensamant sub 1700000), totusi din punct de vedere economic este excelent, ca urmare a afectelor benefice ce vor fi aduse de aceste noi constructii:
1) locuri de munca, atat in constructii, cat si pentru viitorii angajati.
2) contributii la bugetul de stat, local si de asigurarari sociale, ceea ce nu strica, desi eu personal nu prea agreez politica statala redistributiva (dar asta e alta discutie)
3) intensificarea concurentei in acest domeniu, ce cu siguranta va duce la scaderea chiriilor si implicit la reducerea preturilor de pe rafturi. Din punctul meu de vedere acest efect este cel mai benefic, atat pentru client cat si pentru lanturile de magazine.
Chiar si asa, exista riscul ca anumite mall-uri sa-si pastreze caracterul de "fita" (ce se va pastra in mentalitatea celor ce vin in aceste mall-uri, impiedicand de fapt resimtirea efectelor concurentei), precum afi cotroceni si baneasa shopping city, nefiind afectate foarte mult de concurenta (precum preturile la un magazin de lux nu sunt afectate de reducerea preturilor la magazinele pentru prostime). Astfel exista posibilitatea ca preturl chiriilor sa se polarizeze, mall-urile de fite vor ramane greu accesibile, dar cu vad mai mare si mall-urile ce se vor face, vor fi mai ieftine, dar cu vad mai mic (poate si datorita dimensiunii mai mici, intrucat romanul nu prea judeca in profunzime).
Chiar si asa, se vor crea premisele pentru penetrarea pe piata a noilor firme, mai ales ca piata romaneasca este in continuare o piata dominata de producatori, unde consumatorul este "price taker", spre deosebire de pietele vestice, unde consumatorul are un cuvant mai greu de spus, iar diferitele tactici "marlanesti" privind politica de reduceri, de exemplu (ce uneori e falsificata, prin adaugarea de preturi mai mari pe etichete, ca preturile curente sa para reduse), sa fie aspru sanctionate de consumatori.
Politicienii ar trebui sa respire infrastructura!!!
GAC
Membru Bronze
 
Mesaje: 406
Membru din: Joi, 30 Sep 2010, 22:10

Următorul

Înapoi la Infrastructura, utilitățile și serviciile publice din București


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 3 vizitatori