Infrastructura rutieră din RomâniaLucrări la autostrăzi și drumuri expres

 

Topic: DEx6 Focşani - Brăila - Galați (Milcovia Expres)

90 posts, 14623 views
 
Go to page:  1 2 3 4 5 6 7
 
 

📖 Pagination options
Re: DEx6 Focşani - Brăila - Galați (Milcovia Expres) orex

Autorizatie nr. 7 - ”Proiectare și Execuție Drum expres Brăila-Galați”, Etapa III
Ca urmare a cererii nr. 92/21752107.03.2023, inregistrati ta Ministerut Transporturitor $i lnfrastructurii cu nr. 6560/07.03.2023, transmisi de c.N.A.l.R. S.A., cu sediu[ in Bucuregti, Bd. Dinicu Gotescu nr. 38, reprezentatd tegat prin Director Generat Cristian pistot, inregistrati in
Registru[ comerlutui sub nr. J4ol552/15.01.2004, cUl: 1605436g, in conformitate cu pievederite Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executirii lucriritor de construclii, republicati cu modificirite gi comptetirite ulterioare,
SE AUTORIZEAZA
executarea lucriritor de construire pentru:
,,Proiectare gi execufie Drum Expres Briita - Gala[i,, - Etapa llt
Amptasamentul lucrSritor care se supun autorizarii in Etapa lll se afti in comuna videni, judegut BrIita.
obiectivut de investilii face parte din releaua rutieri TEN-T.
Lucririle propuse spre autorizare in aceasti etapd se vor executa doar pe imobitete aparlinand domeniutui pubtic at statutui, in administrarea Ministerului Transporturitor gi lnfrastructurii, prin c.N.A.l.R. S.A., in conformitate cu prevederite H.G. nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarutui centralizat al bunuritor din domeniul pubtic a[ statutui, cu modificirite gi completirile ulterioare, HG nr. 857/31.10.2018 privind dectan;area proceduritor de expropriere a
imobitetor proprietate privati care constituie coridorul de expropriere a[ lucririi de utititate pubtici de interes nalional "Pod suspendat peste Dun5re in
-zona
Briita,,, judegete Briita gi
Tulcea, HG nr. 751/2020 privind declangarea proceduritor de expropriere a imobitetor proprietate privati situate pe amptasamentul suptimentar care fac parte din coridorul de expropriere al tucririi de utititate pubticl de interes nafionat "Pod suspendat peste Dunire in zona Briita,', judelete Briita gi Tulcea, H.G. nr. gg1/2020 privind dectangarea proceduritor de expropriere a
tuturor imobitelor proprietate privatl care constituie coridorul de expropriere at lucririi de utititate pubtica de interes nalionat "Drum expres Braita-Gatafi", cu modificlrite gi comptetirite utterioare, H.G. nr. 960/27.07.2022 privind dectangarea proceduritor de expropriere a tuturor imobiletor proprietate privati situate pe amptasamentul suplimentar, aprobarea tistei imobitetor proprietate pubtici a statutui, precum gi a tistei imobiletor proprietate pubtici a uniti[itor administrativ'teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere at tucririi de utitiiate pubtici de interes nafionat "Drum expres BrIita-Gata!i", raportat ta Deciziite de expropriere nr. 31/08.01 .2019, nr. 2011/19.11.2020, nr. 187/2g.01.2021, nr. 1Z5Z/16.08.ZOZ1 gi nr. 1227110.10.2022, emise de C.N.A.l.R. S.A., titutari a unui drept de administrare.
Beneficiarul este direct rispunzitor de ocuparea de terenuri aflate in administrarea sau proprietatea altor autoriteli sau persoane fizice sau juridice, care nu au fost supuse proceduritor
prevlzute de Legea nr.?55/2010 privind exproprierea pentru cauzi de utititate pubLici, necesari reatizirii unor obiective de interes nafionat, judelean ;i tocal, cu modificlrite gi comptetirite
Bucureqti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
pubtici'
ulterioare' de codut Administrativ.;i/sau de Legea nr. 213/1ggg privind bunurite proprietate cu modificirite ;i comptetirite utterioai", li este obtigat si respecte toate condi$ite impuse de avizatori prin documentele acestora
REspunderea pentru corectitudinea ;i exactitatea informafiitor puse ta dispozi[ia emitentutui prezentei autorizafii revine in intregime beneficiarutui investiliei.
intocmai
Beneficiarul titutar at autorizaliei de construire gi antreprenorul sunt obtigagi si respecte avizete, acordurite, studiite de speciatitate normete gi regtementirite in tehnice gi tegate vigoare privind executarea tucrrritor de construir" gi rdspund in .l=ut n.ruspectxrii acestora.
Prezenta autorizalie nu dd dreptut beneficiarutui si ocupe abuziv terenuri ce nu-i aparfin 9i care sunt necesare pentru realizarea obiectivului, beneficiarul av6nd obtigaqia de a regtementa
prevederitor
situalia juridici
legate
a terenuritor afectate inainte de inceperea execuliei lucririlor, conform in vigoare.
categoria de importanla a construcliei, conform prevederitor legate, este ,,B,,, importanfi deosebiti.
se autorizeazi executarea
conformitate
lucrrritor de construire aftate in culoarul expropriat, in
M'T'l' nr'
cu Documentul de avizare c.T.E. - c.N.A.l.R. s.A. nr.5125/26.11.2021gi Avizut 80/89/17'12'2018, precum 9i D.T.A.c. partea scrisS;i desenati, vizati;i gtampitat; spre neschimbare ca parte integrantr a prezentei autorizafii, cu condifia respectirii condifionirilor tuturor impuse de avizatori gi a tegistafiei in vigoare, dupi cum urmeazi:
pluviale
Lucriri
(;an!uri,
de drum (terasamente, structurr rutier5, etc); Lucriri colectare gi evacuare ape rigote, podefe, etc.
siguranfi ), Lucrari de consolidare, lntersecfii giratorii, LucrSri de
mediului'
rutier5 (parapete, semnaliiare rutieri gi-marcaie rutiere), Lucr5ri de proteclie a conform Acordutui de mediu nr.4/o1.oq.zol3 gi a Deciziei etapei de incadrare nr.
::';:'r,:t#Ti;.?It" de Agenfia Nalionati pentru Proteclia Mediurui, cu respectarea regisraliei
Lucririle propuse spre autorizare in etapa |il, sunt:
- Drum expres intre km 1+527-km 1+5g0i
- Drumul de legitur6 situat intre km 1+900-km Z+ZOOI
ta km 1+524.61,
' lntersec[ia giratorie cu Drum de tegituri, Pod suspendat peste Dunire in zona Briita de intre km 1+900-km Z+Zee;
bretetei;
' Bretea de viraj [a dreapta - pe direcfia Turcea - Gatali intre km 0+000 - km 0+120 at
' Bretea de viraj [a dreapta - pe direcfia Gatali - Briita intre km 0+012- km 0+QgQ; - Bretea dedicat6 pentru ,,inainte,,
- pe direclia Briita rutcea intugruu - Drumut de exptoatare DE01 intre km 0+1g0 _ k, O*ZO0 si km 0+700 _ km 0+7g0.
conformitate
se vor tua toate misurite pentru respectarea siguranlei circutaliei in zona tucriritor, in cu normele 9i
durata desfiguririi
tegistalia in vigoare, ., r"rp..,area instrucfiitor specifice pe toati tucriritor.
valoarea lucririlor autorizate, f5ri TVA: g47.o3g,oo
lucriritor lei, reprezent6nd vatoarea
cererea de
declaratr de soticitant, inscrisi in cererea de autorizare gi in devizul generat anexi ta autorizare, conform prevederilor tegate.
130/29'07'2021
Executarea tucriritor sus menlionate se autorizeazi in baza certificatutui de urbanism nr. emis de consitiut Judelean Briila, cu respectarea tuturor condifioniritor de avizatori' impuse a normetor ;i a normativetor
prevederitor tehnice in vigoare specifice executirii acestora, a
modificirite;i
Legii nr' 50/1991 privind autorizarea tucriritor aL .or,rtrr.lll, repubticat5, cu comptetirite utterioare, gi a prevederitor documentaliei tehnice (D.T.) pentru
Bucureqti,B-dulOin@
formutarutui-modet
1' si anunfe data inceperii tucriritor autorizate, prin trimiterea in;tiin[irii conform F.13 ta autoritatea. administrigi"i prtu." emitentl aiutorizaliei;
formutarutui-modet.F.14
2' si anun-te data inceperii tucriritor ilton:rite, prin trimiterea in;tiinlirii conform ta inspectoratut teritoriat inionstrucfii, impreund cu dovada achitlrii cotei legale de 0,1% din vatoarea autorizati a tucriiitor de construcfii gi instatafii aferente acestora;
formutarutui-model
3' si anunle data finatizirii lucriritor autorizate, prin trimiterea in;tiinl5rii conform
recep[ie;
F.15 ta inspectoratu[ teritoriatin construclii, odat6 cu convocarea comisiei de
4' sI p5streze. p-e gantier, in perfecti stare, autorizalia de construire gi documentatia tehnicd - D.T. (D.T.A.C.)'vizati spre. neschimbare, irpr"r,ix ., p.i"itut Tehnic - p.*rtsi Detatiite de execufie pentru reatizarea lucriritor ou .o,',itrrc[ii autorizate, pe care [e va prezenta [a cererea organetor de control, potrivit tegii, pe iouii Jrruta executirii tucriritor;
(fragmente
5' in cazul in care, pe parcursut Jxecutirti tucr6rito;, il;;ilia ,"rtigii arheotogice de ziduri, ancadramente de eoruri, i;nd;iii; pietie ciofSteliu scutptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) si sisteze executiiei'tucriritori rilimruri de pazl proteclie ;i de ;i si anunfe imediat emitentul artoririlie; precum ;i Direcgia judefeani pentru culturS, cutte ;i patrimoniu;
6' si respecte condiliite impuse de utitizarea gi protejarea domeniutui public, precum gi de protecfie a mediutui, potrivit normetor g"n"riiu gi lo.Lt"; rrur Puu(rL' P]ecum i.
vatorifica,
7' sX transporte ta gropi de gunoi autorizate materiatete care nu se pot recupera sau rimase in urma executdriilucrrritor de ionriirclir. 8. si desfiinleze construc[iite provizorii de ;intier in termen de ... .zite de ta terminarea efectivi a lucrlritor;
9' [a inceperea exe_culiei tucriritor, si monteze [a loc vizibit ,,panou[
investifiei" de identificare a (vezi anexa nr. g [a normele metodotosice):
10' ta finalizarea execufiei lucriritor, si m-onteze "Pticuti de identificare a investi[iei,,;
prelungirea
l f in situafia nefinatizirii tucrlritor i; t;;;u[ previzut de iutorizafie, sI soticite
vatabititalii
vatabititilii acesteia, cU. cet. pulin rs iil" inaintei ternenutui de expirare a autorizaliei de construire/desfiin,tale (iiltu;il durata de.execulie a tucrrritor); 12' si prezinte "certificatut de perfoim.nii.n"ieetici a cliairii; tl'efectuarea recepliei [a terminarea lucriritor, dup5 caz;
autorizarea executarii tucriritor de construire (D.T.A.c.) nr. 4111/02.2023, etaborati de Proiectantul Generat, 5.c. TEHNOSTMDE s.R.L., Adresa: Mun. Bac6u, str. catea Mirigegti nr. 145c, jud. Baciu, cUr: RO 17042060, Reg. com.: Jo4rzzgztzoo4.
PRlvlroR LA AUTORIZAREA ExEcurARll LUcMRtLoR sE FAc uRMAToARELE pREctzAil:
A' Documenta[ia tehnici - D.T. (D.T.A.c.) - vizati spre neschimbare - impreuni cu toate avizele gi acordurite obfinute, precum gi punctul de vedere/actul administrativ at autoritllii competente pentru proteclia mediului, fac parte integrantl din prezenta autorizatie.
B. Titutarul autorizaliei este obtigat:
Nerespectarea intocmai a documentaliei tehnice - D.T. vizati spre neschimbare linctusiv a
:f,,""8"i,^,r::ld:lt:1.:bjllr::;_constituie^inrrii1tu1u.iu, prevederitor contravenlie, dupi caz, in temeiur art. 24 arin. (i ), respectiv gT. 2q atin. 1r ) di;iese;',ii."id)?si, executirii [?,r]i?.|,i#;L: Iucriritor de consiruclii, repubticati.
in conformitate cu prevederiie'urt..l atin. (15) - (151) din Legea nr.50/1gg1 ;i cu respectarea tegistaliei pentru apticarea Directivei consitiutui g5/337/cEE (Directiva EIA) privind evatuarea efectetor anumitor proiecte pubtice gi private asupra mediutui, in situalia in care in timput executirii
modificiri
[ucriritor gi numai in perioada de vatabititate a autorizaliei de construire survin de temi privind tucririte de construcfii autorizate, care conduc ta necesitatea modificirii acestora, titutarut are obtigafia de a soticita o noui autorizalie de construire.
Bucuregti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 3gJe"to, I
13' sX soticite "Autorizalia de securitate ta incendiu" dupi efectuarea recepliei ta terminarea [ucriritor sau inainte de punerea in funcliune a itaaiii,i- p"-nt, care s-a obtinut "Avizut de securitate ta incendiu", dupa caz; t/v' - i."'
14' si regutarizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum gi cetetatte obtigalii de ptatr ce ii.revin, potrivit legii, ca urmare a reatizariiinvestiliei; ' r.---")
15' sI declare construcliile proprietate partiiular; reatlzate, in vederea impunerii, [a organele financiare teritoriale sau ta' unitilite subordonate acestbri, oupa terminarea [or compteti;i nu mai tArziu de 15 zite de ta.data u*piiirii termenutui de vatabititate a autorizaliei de construire/desfiinfare (inctusiv durata de execuiie a tucrarrior,.- -- -'--
c' Durata de-execufie a lucrlritor este de 24luni, calcutati de [a data inceperii efective a [ucriritor (anunlati in prehtabit;.
D' Termenul de valabilitate: Autorizalia de construire este vatabitl pe toatl perioada imptementlrii proiectutui, pAni ta finatizarea executirii tucriritor pentru care a fost eliberate, respectiv pAnI ta data semnirii procesutui-verbal de recepfie final,d a tucririlor, cu conailia inceperii execuliei lucr5ritor in termen de 12 tuni de [a data emiterii autorizaliei.

 


Re: DEx6 Focşani - Brăila - Galați (Milcovia Expres) orex

𝗔𝘂 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗽𝘂𝘁 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗲𝗮 𝗺𝗮𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗮 𝗗𝗿𝘂𝗺𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀 𝗕𝗿𝗮𝗶𝗹𝗮-𝗚𝗮𝗹𝗮𝘁𝗶, 𝘀𝗶 𝗮𝗻𝘂𝗺𝗲 𝗽𝗼𝗱𝘂𝗹 𝗽𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗦𝗶𝗿𝗲𝘁
În șantierul Drumului Expres Brăila-Galați, a început execuția lucrărilor la cea mai mare lucrare de artă pe care o avem în construcție, după podul de la Brăila, și anume la o super-structura mai lungă de 1,7 km, care include viaducte peste complexul feroviar și digul de protecție, dar mai ales un pod hobanat peste Râul Siret cu o deschidere centrală de 130 de metri și două secundare de câte 80 m.

Au fost deja forați, armați și turnați 65/900 piloți și estimăm ca până la sfârșitul lunii iulie a acestui an să se finalizeze această etapă aferentă lucrărilor de artă peste râul Siret, care cuprinde următoarele structuri:
🔹️ viaductul de acces de pe malul drept (896, 42 ml)
🔹️ podul peste râul Siret (307,75 ml)
🔹️ viaductul de acces de pe malul stâng (447,91 ml)
🔹️ pasaj peste complexul de cale ferată (139,14 ml)

Pentru acest tip de lucrare, antreprenorul are 5 instalații de foraj mobilizate, urmând ca în perioada următoare să mărească numărul acestora cu încă 2.

Alte lucrări care se desfășoară în santier:
✅️ Se execută lucrări de terasamente la sensul giratoriu de la km 1+524;
✅️ Se execută lucrări de așternere a stratului de formă, stratului inferior de fundație, dar și a stratului superior de fundație aferent sistemului rutier al girației de la km 1+524;
✅️ Pe partea dreaptă a drumului între km 4+200 și km 5+100 se execută lucrări de așternere a stratului superior de fundație;
✅️ Se execută lucrări de relocare a rețelelor de utilități publice.

Stadiul fizic al Drumului Expres Brăila-Galați este de 40%, iar dacă vremea va fi favorabilă și antreprenorul va menține ritmul de lucru, se poate lua în considerare darea în trafic a acestui obiectiv mai devreme de termenul contractual de finalizare din aprilie 2024.

⚠️ Constructorul este Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, cu o valoare a contractului de 371.416.131,09 lei, fără TVA, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

ℹ️ Drumul Expres Brăila – Galați are o lungime de 10,767 km. Va avea 2 benzi de circulație, pe fiecare sens, 3 poduri, 2 viaducte și un pasaj. Pornește din drumul de legătură brăilean al podului peste Dunăre și se încheie la intersecția cu DN2B, în zona Movileni.

 Re: DEx6 Focşani - Brăila - Galați (Milcovia Expres) orex

𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 - 𝗻𝘂 𝗺𝗮𝗶 𝗽𝘂𝘁𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝟭𝟬 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗮𝘁𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗮𝘁 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗱𝘂𝗹 𝗽𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗦𝗶𝗿𝗲𝘁
În șantierul Drumului Expres Brăila-Galați, continuă execuția lucrărilor la cea mai mare lucrare de artă pe care o avem în construcție, după podul de la Brăila, și anume la o super-structura mai lungă de 1,7 km, care include viaducte peste complexul feroviar și digul de protecție, dar mai ales un pod hobanat peste Râul Siret cu o deschidere centrală de 130 de metri și două secundare de câte 80 m.

Au fost deja forați, armați și turnați 280/900 piloți și estimăm ca până la sfârșitul lunii iulie a acestui an să se finalizeze această etapă aferentă lucrărilor de artă peste râul Siret, care cuprinde următoarele structuri:
🔹️ viaductul de acces de pe malul drept (896, 42 ml)
🔹️ podul peste râul Siret (307,75 ml)
🔹️ viaductul de acces de pe malul stâng (447,91 ml)
🔹️ pasaj peste complexul de cale ferată (139,14 ml)

Pentru acest tip de lucrare, antreprenorul are 10 instalații de forat mobilizate numai în acest loc, 186 muncitori în total, pe întregul șantier și încă 57 utilaje, iar liniile de producție a grinzilor vor fi mutate de la Adjud în acest șantier.

Alte lucrări care se desfășoară în santier:
✅️ se execută lucrări de amenajare a platformelor pentru standurile grinzilor aferente viaductului peste Siret;
✅️ se execută șanțurile pentru colectarea apelor pluviale aferente sensului giratoriu de la km 1+524, care asigură intersecția dintre Drumul Expres Brăila-Galați și drumul de legătură dintre podul peste Dunăre și DN2B;
✅️ se montează parapetul aferent sensului giratoriu menționat anterior, giratoriu care va fi dat în trafic odată cu podul suspendat peste Dunăre de la Brăila/Galați - Tulcea și prima etapă a drumurilor de legătură;
✅️ se execută lucrări de relocare a rețelelor de utilități publice;
✅️ se realizează sistemul ITS.

Stadiul fizic al Drumului Expres Brăila-Galați a ajuns la 65%, iar dacă vremea va fi favorabilă și antreprenorul va menține ritmul de lucru, se poate lua în considerare darea în trafic a acestui obiectiv mai devreme de termenul contractual de finalizare din 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰.

⚠️ Constructorul este Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, cu o valoare a contractului de 371.416.131,09 lei, fără TVA, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

ℹ️ Drumul Expres Brăila – Galați are o lungime de 10,767 km. Va avea 2 benzi de circulație, pe fiecare sens, 3 poduri, 2 viaducte și un pasaj. Pornește din drumul de legătură brăilean al podului peste Dunăre și se încheie la intersecția cu DN2B, în zona Movileni.

📌 Drumul Expres Brăila – Galați va fi o alternativă viabilă pentru traficul greu de pe DN22B, va asigura o conexiune rapidă între cele două orașe, dar și cu podul suspendat peste Dunăre de la Brăila/Galați - Tulcea.

 
Go to page:  1 2 3 4 5 6 7
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Lucrări la autostrăzi și drumuri expres  • 
Choose destination

Since our 2247 forum members have written 416967 posts in 5189 topics and 507 subforums.

 

© 2009 - 2024 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

The Terms Of Use